Sent – informacje

1) Obowiązki SENT LPG:

Jacek Szpakowski Pakar przypomina, że od 1 grudnia 2019 r. systemem monitorowania przewozu towarów SENT został objęty GAZ LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu) Przewóz tego towaru będzie wymagał zgłoszenia do rejestru zgłoszeń SENT za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) .System SENT opiera się na platformie służby celno-skarbowej PUESC, a to powoduje konieczność rejestracji na tym portalu. Rejestracji musi dokonać każda osoba fizyczna, która będzie zgłaszała, aktualizowała i zamykała przemieszczenie, a także podmiot gospodarczy, w imieniu którego dana czynność się odbywa (uczestnik przemieszczenia- w swoim zakresie). Rejestrację podmiotu gospodarczego dokonuje osoba fizyczna, dlatego pierwszą czynnością jaką należy dokonać, to rejestracja osoby fizycznej.

W zależności od uczestnika przemieszczania i od zakresu czynności jaki on dokonuje, wymagany jest różny poziom rejestracji i tak:

Przewoźnik – wymagany podstawowy poziom rejestracji,

Podmiot wysyłający – wymagany zaawansowany poziom rejestracji,

Podmiot odbierający(który uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru) – wymagany podstawowy poziomu rejestracji. Od 1 lutego 2020 r. wymagany zaawansowany poziom rejestracji.

Podmiot odbierający (który przesyła lub aktualizuje zgłoszenia) – wymagany zaawansowany poziom rejestracji

* Rejestracja na PUESC
– W przypadku braku konta na PUESC –wymagana jest rejestracja podmiotu, a także osób odpowiedzialnych za wysyłanie komunikatów do systemu SENT(„e-Przewóz” – nazwa usługi na portalu PUESC).
W celu pełnej rejestracji na portalu PUESC, należy wykonać następujące czynności (Filmy instruktażowe dostępne pod poniższymi linkami):
a. Należy utworzyć konto na PUESC, link https://youtu.be/3RZ6ZV271hE
b. Należy zarejestrować osoby fizyczne na PUESC, link https://youtu.be/_lIqHsdWLr0
c. Należy zarejestrować podmiot na PUESC (należy pamiętać o wyborze w obszarze działania „monitorowanie przewozu”), link https://youtu.be/AQ-BbRxnJwo
d. Należy dokonać rejestracji reprezentacji na PUESC  (należy pamiętać o wyborze w zakresie pełnomocnictwa, uprawnienia szczegółowego „SENT- …””), link https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc
e. Należy wygenerować podpis, link https://youtu.be/XygI3EceOrw

Wykonanie punktu a – stanowi podstawowy poziom rejestracji
Wykonanie łącznie punktu a, b, c, d, e – stanowi zaawansowany poziom rejestracji.
Przeprowadzenie całego procesu rejestracji, na potrzeby nowych przepisów, jest niezbędne. Wynika to z faktu, iż portal ten posłuży do komunikacji z systemem SENT i to w głównej mierze na nim, o ile nie zakupicie Państwo innego oprogramowania, opierać się będzie Państwa komunikacja z tym systemem.

Dodatkowo, na stronach platformy PUESC, znajdują się dwie instrukcję, które informują o konieczności rejestracji (w załączeniu).

Podmioty, które już są zarejestrowane na PUESC, winne sprawdzić, czy rejestracja podmiotu uwzględnia „monitorowanie przewozu”. Odpowiedni wpis powinien znajdować się w polu – obszar działania podmiotu. Jeżeli nie ma tam takiej informacji, wówczas należy przeprowadzić „aktualizację podmiotu” i w obszarze działania podmiotu, dodatkowo wybrać „monitorowanie przewozu”.

W przypadku posiadania dostępu zaawansowanego i chęci wskazania na portalu PUESC osób, które będą reprezentowały podmiot w kwestii przesyłania komunikatów, ważne jest, aby na etapie rejestracji reprezentacji przygotować upoważnienie dla danej osoby. Upoważnienie, z którego będzie wynikała bezpośrednio czynności wskazane w formularzu rejestracyjnym. Dodatkowo, upoważnienie powinno wskazywać podstawę prawą, np.: „Pełnomocnictwo wynika z art. 9 ustęp 3 Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz.U. 2018 poz. 2332 z późn. zm.)” Tylko takie upoważnienie, czy pełnomocnictwo, będzie zaakceptowane przez osoby dokonujące rejestracji.

Należy pamiętać o załączeniu skanu pełnomocnictwa i dołączeniu opłaty skarbowej, która winna być uiszczona na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

nr konta PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

2) LPG cele grzewcze obowiązki SENT dla osób fizycznych

Firma Pakar Jacek Szpakowski informuje o nowych zasadach obrotu gazem płynnym zwolnionym z akcyzy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku oraz o działaniach, które należy podjąć jeszcze w tym roku, aby w przyszłym roku móc nabywać gaz płynny na cele grzewcze bez akcyzy.
Obecnie obowiązuje okres przejściowy, który uwzględnia możliwość stosowania starych przepisów obejmujących przemieszczanie wyrobów zwolnionych z akcyzy. Obligatoryjne stosowanie nowego systemu, nowych zasad planowane jest na 1 stycznia 2020 roku.

Najważniejsze zmiany:
1. Wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy e-DD zamiast dokumentów papierowych obowiązkowo od 1 stycznia 2020 roku)

transport gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego, będzie odbywał się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
Dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy zostaną zlikwidowane. Do przemieszczenia dołączany będzie wydruk systemowy e-DD.
Elektroniczne dokumenty dostawy e-DD będą wystawiane PAKAR w systemie EMCS. Jest to system, który aktualnie służy podmiotom przemieszczającym wyroby akcyzowe w zawieszeniu poboru akcyzy.
2. Zasady odbioru gazu płynnego
Sposób odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, będzie uzależniony od tego, czy odbiorca prowadzi działalność gospodarczą.
Jeśli odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i jest na przykład gospodarstwem domowym, to będzie potwierdzał odbiór gazu pisemnie, na dokumentach przedstawionych przez kierowcę cysterny.
Dostawa gazu płynnego do takich podmiotów będzie przebiegać według następujących zasad:
– Gospodarstwa domowe i inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, odbierające gaz płynny na cele grzewcze, zwolnione z akcyzy, będą potwierdzać odbiór gazu:
a. pisemnie – na dokumentach przedstawionych przez kierowcę cysterny. Będą to wydruki z elektronicznego systemu EMCS. Wydruki z elektronicznych dokumentów dostawy e-DD.
b. w elektronicznym potwierdzeniu odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego poprzez umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko.
– Odbiorca wyrobów nadal będzie zobowiązany okazać kierowcy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
– Odbiorca powinien potwierdzić odbiór gazu na wydruku e-DD niezwłocznie po zatankowaniu gazu do zbiornika odbiorcy.
– Przed zatankowaniem gazu, odbiorca może zostać poinformowany o kontroli celno-skarbowej odbioru gazu u odbiorcy. Taka informacja oznacza, że przy rozładunku będzie obecny pracownik Urzędu Celno-Skarbowego. W takiej sytuacji, odbiorca jest zobowiązany poinformować zwrotnie urząd o przybyciu cysterny gazu płynnego do odbiorcy. PAKAR nie będzie mógł dokonać rozładunku gazu bez pojawienia się pracownika Urzędu Celno-Skarbowego, chyba że pracownik ten nie pojawi się w wyznaczonym czasie.– Po zatankowaniu gazu u odbiorcy, po potwierdzeniu tego faktu przez niego, PAKAR wprowadzi do systemu EMCS potwierdzenie odbioru gazu płynnego przez odbiorcę i sporządzi raport odbioru.
3. Nowości
Ø Nowy wygląd dokumentu dostawy „e-DD”.
Ø Nowością może być konieczność potwierdzenia odbioru na zbiorczym e-DD, który jest wystawiony na całą ilość przewożonego towaru ze wskazaniem wszystkich odbiorców. Natomiast, w takim przypadku, odbiorca będzie wybierał siebie i wskazywał odebraną ilość. Takie potwierdzenie nie będzie odnosiło się do całej ilości wysłanego towaru, a tylko do ilości wysłanej do danego odbiorcy i do tej ilości, która została wskazana na potwierdzeniu odbioru.
Ø Potwierdzenie odbioru na dokumentach, inaczej niż do tej pory, odbywać się będzie w kilogramach. Odbiorca zobowiązany będzie do wskazania odpowiedniej ilości odebranego towaru w kilogramach. Wiemy, że może to wywoływać wątpliwości, ponieważ towar będzie wydawany w litrach, a ilość odebranego towaru na dokumentach będzie musiała być wykazana w kilogramach, dlatego w celu ułatwienia przeliczania litrów na kilogramy, osoba dostarczająca towar wskaże odpowiedni przelicznik, który należy zastosować. Ewentualnie, wskaże faktyczną ilość kilogramów, która odpowiada odebranym litrom towaru. Być może ustawodawca dopuści możliwość wskazania ilości odebranego towaru w litrach, niemniej jednak, w chwili obecnej przepisy nakazują podanie (na potwierdzeniach odbioru) ilości odebranego towaru w kilogramach i to takie jednostki muszą pojawić się na tym dokumencie.

3) LPG cele grzewcze obowiązki SENT dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

PAKAR Jacek Szpakowski informuje o nowych (obowiązujących od dnia 01.01.2020 r.) zasadach obrotu gazem płynnym zwolnionym z akcyzy oraz o działaniach, które należy podjąć jeszcze w tym roku, aby po 31 grudnia 2019 r. nabywać gaz płynny na cele grzewcze bez akcyzy.
Zmiany polegają na:

 1. Wprowadzeniu elektronicznych dokumentów dostawy e-DD zamiast dokumentów papierowych
  Obowiązkowo od 1 stycznia 2020 roku transport gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego, będzie odbywał się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
  Dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy zostaną zlikwidowane. Do przemieszczenia dołączany będzie wydruk systemowy e-DD.
  Elektroniczne dokumenty dostawy e-DD będą wystawiane w systemie EMCS. Jest to system, który aktualnie służy podmiotom przemieszczającym wyroby akcyzowe w zawieszeniu poboru akcyzy.
  2. Konieczności rejestracji 
  Jeśli odbiorca prowadzi działalność gospodarczą, to będzie musiał zarejestrować się w systemie na potrzeby EMCS i w sposób elektroniczny potwierdzić odbiór gazu wysłanego na dokumencie e-DD sporządzając raport odbioru.
  Szczegółowe zasady odbioru dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wskazujemy poniżej.
 2. zmianie zasad odbioru gazu płynnego ze zwolnieniem z akcyzy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mające obecnie AKC-PR)
  Dostawa gazu płynnego do takich podmiotów będzie przebiegać według następujących zasad:
  – PAKAR jako podmiot wysyłający gaz ze zwolnieniem z akcyzy będzie w systemie EMCS wystawiał elektroniczny dokument dostawy e-DD (wyjątek stanowi awaria systemu). Jeżeli elektroniczny dokument dostawy zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, odbiorca gazu płynnego otrzyma w systemie EMCS informację o planowanej do niego wysyłce gazu. Każdemu transportowi gazu ze zwolnieniem z akcyzy zostanie nadany w systemie numer referencyjny, czyli numer elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
  – Po dotarciu transportu gazu płynnego do odbiorcy, odbiorca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od odbiorugazu płynnego powinien sporządzić w systemie EMCS raport odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport odbioru zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie uznane za zakończone.
  – Zanim gaz płynny dotrze do odbiorcy, odbiorca może z systemu EMCS otrzymać informację o kontroli celno-skarbowej transportu gazu u odbiorcy. Taka informacja oznacza, że przy rozładunku będzie obecny pracownik Urzędu Celno-Skarbowego. Odbiorca powinien w systemie EMCS niezwłocznie przesłać powiadomienie o przybyciu gazu płynnego i wstrzymać się z rozładunkiem gazu do czasu pojawienia się pracownika urzędu. Minister Finansów określi w przepisach szczególnych maksymalny czas oczekiwania na pracownika urzędu, po upływie którego będzie można dokonać rozładunku bez uczestnictwa tego pracownika.

– Po rozładunku gazu w obecności pracownika Urzędu Celno-Skarbowego lub po rozładunku, jeżeli pracownik nie pojawił się w wyznaczonym czasie, odbiorca gazu płynnego w ciągu 5 dni od rozładunku powinien w systemie EMCS sporządzić raport odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport odbioru zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie uznane za zakończone.
– Ważne jest to, aby raport odbioru wysłać niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Wynika to z faktu, iż wysłanie raportu odbioru związane jest ze zwolnieniem zabezpieczenia akcyzowego podmiotu wysyłającego, a to może mieć wpływ na możliwość dokonania swobodnych wysyłek przyszłych dostaw.

– Odbiorca, który nie sporządził raportu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru gazu może zostać ukarany przez Urząd Skarbowy karą pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
Ø Jeżeli raport odbioru nie zostanie sporządzony w przeciągu 30 dni od dnia wysyłki, zwolnienie z akcyzy przestanie obowiązywać i kontrahent zostanie obciążony podatkiem.

Ad.2. Obowiązek rejestracji odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako użytkownika systemu EMCS
Z uwagi na stosunkowo krótki czas do wejścia w życie zmian prosimy o jak najszybsze dostosowanie Państwa rozwiązań do wymagań prawnych.

-Rejestracja/aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R
W celu sprawdzenia Państwa statusu, prosimy o wgląd w Państwa dokumenty rejestracyjne. Prosimy o sprawdzenie czy dane zawarte we wniosku są zbieżne z danymi wymaganymi
w aktualnym wniosku AKC-R. Jeżeli nie posiadają Państwo takich dokumentów, to prosimy o dokonanie rejestracji.
Dodatkowo, pomocne może być wejście i zalogowanie się na portalu PUESC puesc.gov.pl (Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Portal ten umożliwia wgląd w informację o podmiocie. Jeżeli nie posiadają Państwo konta na tym portalu, w dalszej części przedstawimy instrukcję rejestracji.
Po zalogowaniu się na portal PUESC, należy wejść w zakładkę formularze=>eformularze=>w kolumnie eKlient, należy rozwinąć spis dokumentów przez wybór „więcej” =>wybieramy formularz „Podmiot_podatku_akcyzowego_informacja* ”=>wypełnij formularz.
Po wybraniu powyższego, należy wpisać NIP podmiotu i sprawdzić status Państwa firmy. Wyświetlą się uprawnienia do zwolnienia, określenie rodzaju wyrobów, ewentualnie ilość wyrobów. Jeżeli nie będzie tych danych, wymagana jest aktualizacja bądź rejestracja podmiotu. Rejestrację można zrobić poprzez aktualizację AKC-R lub aktualizację podmiotu w PUESC. Bez dokonania tej aktualizacji może wystąpić problem w wysłaniu towaru w zwolnieniu. System może interpretować to w ten sposób, że nie mają Państwo uprawnień do odbioru takiego towaru.

– W przypadku braku konta na PUESC –wymagana jest rejestracja podmiotu, a także osób odpowiedzialnych za wysyłanie komunikatów/raportów odbioru do e-DD.
W celu pełnej rejestracji na portalu PUESC, należy wykonać następujące czynności (Filmy instruktażowe dostępne pod poniższymi linkami):
– Należy utworzyć konto na PUESC, link https://youtu.be/3RZ6ZV271hE
– Należy zarejestrować osoby fizyczne na PUESC, link https://youtu.be/_lIqHsdWLr0
– Należy zarejestrować podmiot na PUESC, link https://youtu.be/AQ-BbRxnJwo
– Należy dokonać rejestracji reprezentacji na PUESC, link https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc
– Należy wygenerować podpis, link https://youtu.be/XygI3EceOrw

– Dodatkowa rejestracja w EMCS
Przemieszczenie towaru w oparciu o e-DD ma dokonywać się za pomocą systemu EMCS, dlatego dodatkowo, w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie akcyzowe, wymagana jest dodatkowa rejestracja podmiotu na potrzeby tego systemu (np.: podmiot pośredniczący). Jeżeli podmiot ma do czynienia z e-AD, taka rejestracja już musiała być dokonana.

Komunikacja z systemem EMCS odbywa się na dwa sposoby:
– poprzez e-mail;
– poprzez usługę webserwis.
Komunikacja przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji na portalu PUESC lub w systemie EMCS może odbywać się z użyciem generatora komunikatów systemu EMCS, https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/generator-komunikatow-off-line/udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów lub innego zewnętrznego oprogramowania.
Webserwis stanowi strukturę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów i wykorzystywany jest przez firmy dostarczające odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie do obsługi EMCS często stanowi moduł do systemów księgowych lub odrębny program. Sposób użytkowania powinien zostać wskazany przez producenta oprogramowania.

Podmiot pośredniczący czy zużywający, po aktualizacji bądź sprawdzeniu powyższych czynności, będzie mógł dokonać prawidłowego odbioru towaru. Dokonanie tej czynności będzie jednoznacznym potwierdzeniem spełnienia warunków zwolnienia.
Należy pamiętać, iż zamknięcia przemieszczenia należy dokonać niezwłocznie po odbiorze wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru tych wyrobów. Ta czynność nie może być dokonana po upływie 30 dni od dnia wysyłki.
Wszystkie komunikaty muszą być podpisane elektronicznie, dlatego wymagany będzie podpis kwalifikowany bądź celny (instrukcja na wyrobienie podpisu w linku przy informacji o rejestracji na PUESC), aby uwierzytelnić wysłany komunikat.

Wskazujemy jednak, iż pozostaje wymóg przekazania dla nas pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR, a w przypadku podmiotu pośredniczącego stanowi to dodatkowy obowiązek.
Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku awarii systemu i chęci dokonania przemieszczenia, jednym z warunków zwolnienia jest przedstawienie AKC-PR dla podmiotu wysyłającego, którym będzie skład podatkowy PAKAR. Przesłanie AKC-PR, przed wejściem w życie nowych przepisów, pozwoli na bezproblemową wysyłkę towaru, nawet w przypadku awarii systemu.

Pytania i odpowiedzi

1. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, firma A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia
celnego) dla kontrahenta B (na warunkach FCA miejsce, w której dokonywany jest import towaru). Sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio po dokonaniu importu, w związku z tym, nie dochodzi do przemieszczenia fizycznego towaru.
Towar przemieszczany jest dopiero po dokonaniu importu i po dokonaniu sprzedaży towaru na rzecz podmiotu B.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający).

Podmiot B jest podmiotem odbierającym.


2. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, firma A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia celnego) dla kontrahenta B (na warunkach FCA miejsce, w której dokonywany jest import towaru). Po sprzedaży przez firmę A dla kontrahenta B, przed rozpoczęciem przemieszczenia, kontrahent B sprzedaje towar dla podmiotu C i to ten podmiot (Podmiot C) dostarcza towar na swoje stacje paliw.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot B (podmiot wysyłający).

Podmiot C jest podmiotem odbierającym.


3. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, firma A sprzedaje towar dla kontrahenta B na warunkach DAP miejsce w kraju, wraz z
transportem.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający).

Podmiot B jest podmiotem odbierającym.


4. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie firma A po dokonaniu importu przewozi towar do magazynu, z którym ma podpisaną umowę.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_200 (art. 6 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot odbierający).


5. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, firma A dowozi towar do miejsca docelowego i tam sprzedaje go dla kontrahenta B na warunkach DAP miejsce w kraju. Sprzedaż dokonywana jest bez przemieszczenia, dokonywana jest w miejscu/na placu kontrahenta B.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający).

Podmiot B jest podmiotem odbierającym.


6. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, firma A dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie, na którym dokonał importu. Nie dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu. Import jest dokonywany na terenie Terminala przeładunkowego/magazynu.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenie nie jest wymagane – towar nie jest przemieszczany.


7. Firma A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenia dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu, w procedurze zapłaconej akcyzy. Towar znajduje się w wagonach. Import dokonywany jest na torach ogólnodostępnych, ale niestety, wagony muszą być podstawione na terminal, który znajduje się kilka kilometrów od stacji granicznej (stanowi to podstawienie wagonów na bocznicę). Firma A, po dokonaniu importu, dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie terminala, który jest oddalony kilka kilometrów od miejsca dokonania importu. Dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu, ale przemieszczenie to, to podstawienie wagonów na bocznicę terminala.

Pytanie: jak należy zgłosić transakcję?

Zgłoszenia S_200 (art. 6 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot odbierający).


8. Czy dla potrzeb przewozu gazu LPG można będzie zastosować używany przy obrocie paliwami model kaskadowy, czyli zgłaszanie po realizacji transakcji kolejnego przewozu?

Dla przewozu towarów w tzw. handlu obwoźnym (wielu odbiorców) dedykowany jest SENT_zbiorczy.


9. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) jest możliwa sytuacja, w której sumaryczna ilość wynikająca z pozycji dostaw (odbiorców) jest mniejsza od ilości wprowadzonej w polu „Całkowita masa brutto lub objętość…”, czyli na przykład „Całkowita masa…” wynosi 36.000 kg a suma wynikająca z deklarowanych dostaw wynosi 20.000 kg.

Tak, taka sytuacja jest możliwa.


10. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) jest możliwe dodanie nowego odbiorcy w sytuacji, gdy dodawana ilość przekroczy wartość całkowitą cysterny, wprowadzoną w polu „Całkowita masa brutto lub objętość…”? Chodzi o sytuację, w której jedna (lub kilka) z dostaw nie może być zrealizowana w całości z przyczyn technicznych (brak miejsca w zbiorniku) i chcemy
nieodebraną ilość dostarczyć do innego odbiorcy. Wówczas trzeba dodać nowego odbiorcę a to może skutkować przekroczeniem wartości całkowitej.

Tak, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie nowego podmiotu odbierającego.


11. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) jest możliwa zmiana odbiorcy po rozpoczęciu przewozu a w szczególności po dotarciu na miejsce planowanej dostawy – chodzi o sytuację, w której z przyczyn technicznych nie można zrealizować całości dostawy (np. awaria dystrybutora) a znajdzie się inny klient, któremu można dostarczyć towar, chcielibyśmy zmienić adres dostawy i odbiorcę towaru.

Tak, jest taka możliwość. W tej sytuacji należy zaktualizować dane
dotyczące podmiotu odbierającego oraz miejsca dostawy.


12. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) jest możliwe dodanie po raz drugi tego samego odbiorcy? Chodzi o sytuację, w której w trakcie realizacji przewozu otrzymamy informację, że konieczne będzie zwiększenie ilości dostawy we wskazanym punkcie. Ponieważ nie można zmienić ilości na już realizowanym zgłoszeniu, chcemy dodać nowego odbiorcę.

Tak, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie tego samego podmiotu odbierającego.


13. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) jest możliwa zmiana odbiorcy na jednej z pozycji na odbiorcę, który został wskazany na innej pozycji zgłoszenia zbiorczego – chodzi o sytuację, w której na zgłoszeniu zbiorczym wskazano, odbiorcę A oraz B, i zaplanowano do obu dostawę po 10.000 kg. Jednak dostawa do odbiorcy A nie mogła być zrealizowana, natomiast odbiorca
B zadeklarował, że może odebrać całość (czyli 20.000 kg). Czy w tej sytuacji można zmienić w pozycji zgłoszenia zbiorczego odbiorcę A na odbiorcę B i kontynuować przewóz?

Tak, w opisanej sytuacji jest możliwa zmiana podmiotu odbierającego poprzez dokonanie aktualizacji danych.


14. Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT120) realizacja dostaw musi się odbywać w kolejności odbiorców wskazanych na zgłoszeniu?

Nie.


15. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji:

Mamy zatankowaną cysternę a dostawy rozplanowane na SENTach pojedynczych (każdy klient oddzielny SENT) np. cysterna zatankowana na 35 000 litrów. Te 35 000 litrów podzielone np. na 10 SENTów – każdy SENT po 3500 litrów. Jedziemy do pierwszego miejsca dostawy – zaplanowano dostawę na 3500litrów – klient odebrał ilość mniejszą niż zaplanowana na zgłoszeniu SENT tj. 3150litrow ale mieszczącą się w dopuszczalnych 10%. Czy to oznacza, że na tę różnicę 350 litrów – muszę generować dodatkowe zgłoszenie SENT? Skoro różnicę 10% odnoszę do konkretnej dostawy, konkretnego SENTa – to z przepisów wynika, że nie muszę generować dodatkowego zgłoszenia. Następnie, jadę do drugiego i następnego zaplanowanego odbiorcę i sytuacja się powtarza – tzn. klient odbiera gaz, ilości odebrane są mniejsze od zaplanowanych w zgłoszeniu ale mieszczą się w dopuszczalnych 10% każda dostawa. Po zrealizowaniu wszystkich dostaw – na każdej dostawie wystąpiła różnica mieszcząca się w 10 % tolerancji – natomiast, jak te wszystkie różnice zsumuję – to w stosunku do całego gazu w cysternie zostanie przekroczone 10%. Czy jeżeli kierowca wracając do bazy z taką ilością gazu nierozwiezionego i bez SENTa – narażony jest na karę? Skoro różnice na poszczególnych odbiorach (poszczególne SENTy) mieszczą się w 10% – to nie powinno się porównywać różnicy ilości gazu łącznie nieodebranego przez klientów do całego gazu, który pierwotnie był w cysternie do rozwiezienia, a zatem nie powinno się na tę różnicę wystawiać SENTa. W przeciwnym razie – na każdą, nawet najmniejszą różnicę na poszczególnych dostawach realizowanych na pojedynczych SENTach – musielibyśmy generować dodatkowe zgłoszenia SENT na siebie.

Czy takie postępowanie jest poprawne?

Dla takich przypadków przewozu towarów jest przeznaczony SENT_zbiorczy, który eliminuje problemy z rozliczaniem powstałych różnic.


16 Jak należy postępować w opisanej sytuacji:

Realizowana jest dostawa na oddzielnych SENTach – i w przypadku, gdy dany klient odebrał ilość mniejszą niż zaplanowano w zgłoszeniu i ta ilość przekroczy 10% wskazaną w zgłoszeniu dla tego klienta – to na tę różnicę przekraczającą 10% musimy wygenerować zgłoszenie SENT na siebie – aby móc wyjechać w dalszą trasę do kolejnego klienta. Kolejny klient i następny – również odebrali ilość mniejszą niż zaplanowaną i przekraczającą 10% – wystawiam zatem kolejne 2 SENTy na te różnice wskazując jako odbiorcę siebie. Po drodze znalazł się nabywca, który odebrałby łączną ilość wynikającą z 3 SENTów wystawionych na siebie. Czy w opisanej sytuacji należy:
1. zaktualizować każdy z tych 3 SENTów wystawionych na siebie wskazując w nich, iż te ilości odbierze klient X, a klient X musi potwierdzić odbiór na tych 3 SENTach?
2. wystawić jeden dodatkowy SENT na łączną ilość zaplanowaną do nowego klienta – po dostawie klient potwierdza ile gazu odebrał, natomiast te 3 SENTy wystawione na siebie max. następnego dnia zamykamy potwierdzając w każdym z tych zgłoszeń odbiór 0 litrów (bo faktycznie odbioru nie było) i podając przyczynę „wygenerowano nowy SENT nr …….” ? Jeżeli taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce – to czy podcza kontroli na drodze nie będzie problemu, gdy ilość gazu z wszystkich zgłoszeń będzie większa niż ilość gazu znajdująca się w cysternie podczas wyjazdu w trasę po jej załadowaniu (bo te 3 SENTy
wystawione na siebie zostaną zamknięte na drugi dzień z ilością odebraną 0).
3. anulować te 3 SENTy na siebie – jak znajdzie się klient na te ilości – aby można było wystawić dla odbiorcy jednego SENTa, żeby nie musiał nam klient potwierdzać 3 zgłoszeń?

Dla takich przypadków przewozu towarów (w tzw. handlu obwoźnym) jest przeznaczony SENT_zbiorczy.


17. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji:

Gaz jest rozwożony do każdego klienta na oddzielnym zgłoszeniu SENT – i np. do zbiornika klienta pierwszego albo drugiego wejdzie gazu więcej niż zaplanowano w zgłoszeniu i ta ilość będzie przekaraczać 10%. Rozumiem, że wtedy klient potwierdza odbiór z niezgodnością i wskazuje ile odebrał gazu i przyczynę odebrania większej ilości niż ilość zaplanowana?

10%-owa różnica związana jest z zachodzącymi np. w paliwie procesami fizykochemicznymi, powstałymi rozbieżnościami w przeliczaniu jednostek miar, itp. Nie stanowi ona dodatkowej ilości towaru do rozdysponowania. Co do zasady klient nie
powinien odebrać więcej towaru niż jest w zgłoszeniu. Dopiero, gdy po pierwszych dostawach powstaje nadwyżka ponieważ odbiorcy przyjęli mniej towaru, wówczas można ją rozdysponować na kolejnych odbiorców, ale to również podlega zgłoszeniu w systemie (nowy SENT).


18. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji:

Mam zaplanowaną trasę, na każdą dostawę mam zgłoszenia SENT. W trasie następuje awaria cysterny. Nie mamy zapasowej cysterny aby przetankować gaz z uszkodzonej cysterny i realizować nową cysterną. Zepsuta cysterna jest kierowana (z gazem) do warsztatu do naprawy. Jeżeli naprawa będzie trwała dłużej niż 10 dni to numery zgłoszeń utracą ważność i będziemy musieli wystawić jeszcze raz nowe zgłoszenia – a jeżeli naprawa potrwa kilka dni – to kierowca dalej kontynuuje dostawy na podstawie pierwotnie wystawionych SENTów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Takie postępowanie jest prawidłowe, przy czym należy na bieżąco aktualizować dane, które ulegają zmianie.


19. Jak należy postąpić w sytuacji gdy zaplanowana dostawa nie zostanie odebrana przez klienta. Czy podmiot wysyłający może
anulować takiego SENTa w trasie i przekierować tę dostawę do innego klienta? Czy raczej klient powinien zamknąć
zgłoszenie poprzez potwierdzenie, że odebrał 0 litrów gazu i podać przyczynę – a w to miejsce podmiot wysyłający wystawia
nowy SENT albo na siebie albo na innego klienta (jak go znajdzie).

Po rozpoczęciu przewozu nie ma możliwości anulowania zgłoszenia. Jeśli rezygnacja następuje w trakcie przewozu wówczas można zaktualizować dane podmiotu odbierającego i miejsca rozładunku (na nowy podmiot bądź na siebie – w zależności od tego czy jest nowy klient czy nie).


20. Czy w komunikacie S_120 – gdy zaplanowany odbiorca w trakcie dostarczania do niego gazu odmówi odbioru – to musi zamknąć (max na drugi dzień) wystawionego SENTa w ramach dostawy zbiorczej, natomiast podmiot wysyłający nie mogąc aktualizować zgłoszenia SENT120 w odbiorcach już zaplanowanych – musi dodać w zamian za nieodebraną dostawę nowego odbiorcę? Skutkować to będzie tym, że jak odbiorca, który odmówił odbioru gazu nie zamknie natychmiast swojego SENTa z ilością 0 a podmiot wysyłający doda do trasy nowego odbiorcę na tę ilość, której on nie odebrał – to ilość litrów/kg możliwych do wydania wynikająca z SENT120 będzie mniejsza niż ilość wynikająca z sumy ilości zaplanowanej/odebranej przez klientów w ramach tej dostawy. Najprawdopodobniej system SENT w takiej sytuacji – wskaże błąd w przypadku, gdy ilość gazu zaplanowana dla nowego odbiorcy będzie przewyższać ilość możliwą do wydania, wynikającą z ilości w cysternie pomniejszonej o sumę ilości zaplanowanej/odebranej przez odbiorców. Zatem pomimo tego, że mamy wiedzę i dokumenty, że jedna z zaplanowanej dostawy nie została odebrana, nie możemy jej zaktualizować albo anulować i w zamian za to zaplanować dostawę do nowego odbiorcy (dodać odbiorcę) bo system nam ten krok zablokuje.

Jeśli w trakcie przewozu towaru w ramach SENTA_zbiorczego jeden z podmiotów odbierających odmówi odbioru towaru i towar zostaje przekierowany do innego podmiotu odbierającego, wówczas należy zaktualizować dane podmiotu odbierającego i miejsca dostawy. W tym zgłoszeniu istnieje możliwość dodawania kolejnych nowych zgłoszeń na ilość, która faktycznie znajduje się w cysternie, nawet jeśli wprowadzenie tego dodatkowego zgłoszenia spowoduje, że pole “pozostała ilość” będzie mieć wartość ujemną. System nie zablokuje takiej możliwości.


22. Postulat, aby podmioty odbierające – ze zgłoszenia zbiorczego – podczas potwierdzania odbioru gazu nie widziały pozostałych podmiotów odbierających objętych zgłoszeniem zbiorczym.

Podmiot odbierający, który korzysta z własnego klucza, zamykając zgłoszenie widzi tylko informacje o przewozie towaru do niego. Nie widzi danych o pozostałych przewozach.


23. Co zrobić w sytuacji gdy gaz został rozwieziony zgodnie ze zgłoszeniami, a jednak poziomowskazy pokazują, że jakaś ilość gazu jeszcze jest w cysternie (wynika to z właściwości fizykochemicznych gazu) – aby określić precyzyjnie ile gazu jest w cysternie – cysterna powinna zostać zważona a to wymaga powrotu do składu.

Jeżeli z różnicy pomiędzy ilością załadowanego gazu na cysternę a ilością wydanego z niej gazu wynika, że w cysternie pozostała jakaś ilość tego towaru, to taką ilość należy zgłosić, wysyłając SENTA na siebie.


24. Co w sytuacji, gdy po zrealizowaniu trasy w cysternie znajduje się pozostały, nierozwieziony gaz – ten gaz nigdzie nie jest wlewany (wszelkie opłaty i podatki od tego gazy zostały zapłacone) a następnego dnia dolewa się do cysterny gaz do pełna i rozwozi dalej na stacje (jak wystawić SENTy, skoro w cysternie jest gaz z poprzedniej trasy i ten dolany, które łącznie zostaną rozwiezione do klientów).

Na czas przewozu tego towaru mogą obowiązywać 2 zgłoszenia – z poprzedniego i bieżącego przewozu. Ich suma powinna odpowiadać ilości faktycznie przewożonej w cysternie. Albo też, jeżeli zgłoszenie z poprzedniego dnia zostało zamnknięte, to może zostać wystawione nowe zgłoszenie na całość towaru (z
poprzedniego dnia + dolane).


25. Co w przypadku gdy zaplanuję do klienta 3000 litrów gazu – a do zbiornika klienta akurat weszło 4000 litrów (cysterna tankowana w nocy – transport podczas dnia, wyższa temperatura itd. – właściwości gazu) – czyli więcej niż dopuszczalne 10% zaplanowane do klienta.

Wymagany jest dodatkowe zgłoszenie SENT na tę dodatkową ilość.