Bezpieczeństwo

Informacje na temat profilu działalności, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Bazy magazynowania i dystrybucji gazu ,,PAKAR” w Białymstoku, ul. Aksamitna 5.

  1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Jacek Szpakowski zam. Dąbrówki 55, 16-010 Wasilków i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “PAKAR” Jacek Szpakowski, 15-697 Białystok, ul. Zawady 8.

  1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Na terenie zakładu prowadzona jest działalność związana z magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego propan, butan i ich mieszanin oraz magazynowaniem na potrzeby własne oleju napędowego. W związku z powyższym zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Ze względu na łączną ilość magazynową gazu propan – butan zakład jest klasyfikowany jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 oraz sporządził program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (PZA), w którym przedstawiono system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Powyższe dokumenty zostały przedłożone właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

  1. Opis działalności zakładu.

Na terenie Bazy prowadzi się przeładunek gazów płynnych, węglowodorowych, nasyconych: propanu, butanu i ich mieszanin. Proces technologiczny można podzielić na następujące ciągi operacyjne:

  • załadunek zbiorników magazynowych z autocystern,

  • magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach gazu,

  • załadunek autocystern ze zbiorników magazynowych,

  • napełnianie butli gazem płynnym.

  1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku.

Propan, butan i ich mieszaniny:

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:    

Właściwości niebezpieczne gazu płynnego propan-butan wynikają przede wszystkich z jego podatności na zapłon w mieszaninie z powietrzem, nie należy on do substancji toksycznych natomiast jest  sklasyfikowany jako substancja skrajnie łatwopalna.

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Skutki działania na zdrowie człowieka:

Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Wdychanie gazu o dużym stężeniu może powodować nudności, bóle i zawroty głowy. Długotrwałe przebywanie w oparach gazu może  niekorzystnie oddziaływać na centralny system nerwowy. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazów skroplonych, kontakt z gwałtownie odparowująca cieczą może powodować odmrożenia skóry i oczu.

Skutki działania na środowisko:

W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplony gaz szybko odparowuje. Nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej.

  1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Bazy magazynowania i dystrybucji gazu ,,PAKAR” w Białymstoku.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu na terenie zakładu sygnalizuje włączenie zakładowej syreny alarmowej.

 – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Uwaga! Zakładowa syrena alarmowa może być uruchomiona na kilku sekund w celach szkoleniowych lub po zabiegach konserwacyjnych. W celu uzyskania potwierdzenia o zaistnieniu sytuacji awaryjnej na terenie terminalu, należy drogą telefoniczną skontaktować się obsługa zakładu nr tel.: 85 677 70 50 lub Strażą Pożarną nr tel. 998.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób ogłoszenia alarmu przez służby ratownicze (Państwową Straż Pożarną):

Sposób postępowania społeczeństwa po ogłoszeniu alarmu:

– zachowaj spokój, wygaś wszelkie źródła ognia tj. paleniska, ogniska, nie pal papierosów,

– wyłącz kuchenkę gazową, elektryczne urządzenia grzewcze i inne tego typu odbiorniki,

– zamknij drzwi i okna,

– wychodząc z budynku sprawdź czy wszyscy użytkownicy, domownicy opuścili obiekt,

– ewakuuj się w bezpieczne miejsce i czekaj na dalsze instrukcje od właściwych służb ratowniczych,

– staraj się nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukuj na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchaj lokalnej rozgłośni radiowej.